Haberler

Bozok Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi (ABİS) kullanıcı adı ve şifrenizi B.A.U.M (1932) 'yi arayarak alabilirsiniz.Ayrıntılı anlatım için TIKLAYINIZ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

               Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi' nin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ nin amacına, görevlerine ve yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 4
– (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez(BAUM): Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

               b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

               c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

               ç) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

               d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet alanları ve Organları

Faaliyet alanları
MADDE 5
– (1) Merkez aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

 

a)    Bilgisayar bilimleri konusundaki araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, destek­lemek, düzenlemek

b)   Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama yapacak öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek ve yardımcı olmak,

c)    Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak,

d)   Araştırma ve uygulama için diğer yerli, yabancı, ulusal veya uluslararası kuruluş­larla işbirliği yapmak,

e)    Ülkemizin bilgisayar birimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve sorunları, ilgili kurumlar ile işbirliği yaparak incelemek ve çözümlemeye yardımcı olmak,

f)    Üniversitenin bölüm ve birimleri arasındaki ortak kullanımda olan bilgisayar sistemlerinin etkin kullanımı için gerekli işbirliğini sağlamak,

g)   Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda seminer, eğitim, kurs düzenlemek; gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili olarak sertifikalar vermek,

h)   Üniversitenin diğer üniversiteler, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ve yurtdışındaki organizasyonlar ile işbirliği çerçevesinde danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

i)     Döner Sermaye kapsamında Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, web tasarımı, web programlama ve yazılım güvenliği hizmetlerini yaptırmak.

j)     Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

            Merkez yönetim organları

            MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 

            a) Müdür,

            b) Müdür yardımcıları,

            c) Yönetim Kurulu.

 

            Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitede merkezin çalışma alanlarında, konusunda tecrübeli kişiler arasından Rektör tarafından seçilir ve görevlendirilir.

            (2) Müdürün görevleri şunlardır:

            a)    Yönetim kurulunu toplamak ve başkanlık etmek,

            b)   Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra bunları Rektörlüğe sunmak,

            c)    Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını, değişikliğini belirlemek ve rektörlüğe sunmak,

            d)   Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

            e)    Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak,

         f)    Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak,

            g)   Merkezin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.

 

            Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 8 – (1) Üniversite personeli arasından, merkezin çalışma alanlarında, konusunda tecrübeli kişi, Müdürün tavsiyesiyle, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdürün görüşü alınmak suretiyle, Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

(3) Süresi biten Müdür yardımcıları Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Müdürün görevi bitince Müdür Yardımcılarının görevi de sona erer.

               (4) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

                a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,          

                b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

                c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

 

 

            Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, tabii üye olan Merkez Müdür ve müdür yardımcıları dahil 5 üyeden teşekkül eder. Diğer üyeler merkezin çalışma alanlarında ve konusunda tecrübeli üniversite personeli arasından, Müdürün tavsiyesiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ile yılda en az iki defa Merkezin faaliyetlerini görüşmek üzere toplanır. Yönetim Kurulu ancak üye sayısının yarısından fazla olmak şartı ile oy çoğunluğu sağlandığında karar alabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)    Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b)   Merkezin kuruluş amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak,

h)   Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ilişkin esasları, gelirlerin dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek,

c)    Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularındaki mali destek isteklerini karara bağlamak,

d)   Müdürün önerisi üzerine, görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

e)    Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

 

            Personel İhtiyacı

MADDE 10 – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

            Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

 

            Harcama yetkilisi

            MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

 

            Yürürlük

            MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

            MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Son Projelerimiz

  • Erasmus Başvuruları Takip Sistemi
  • Sınav Takvimi Hazırlama Projesi tamamlanmıştır.

  • Online Ders Programı Hazırlama Projesi tamamlanmıştır.
  • SMS Duyuru ve Yönetim Projesi
  • Starteji Daire Başkanlığı Ödeme Evrakları Takip Projesi

Hızlı Erişim

Free business joomla templates